นางดุจดาว แก้วมี
หัวหน้าส่วนสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“หมอ ดาว” เป็นคนบ้านแม่สุกโดยกำเนิด ช่วงที่มีการระบาดของโรคเอดส์ ได้ร่วมกับทีมงานอสม. ทำกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ สร้างความเข้าใจให้แก่คนในชุมชน จนนำมาสู่การก่อตั้งประชาคมเอดส์ตำบลแม่สุก ทุกวันนี้ยังคงทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการเอดส์ตำบล เลขานุการคณะทำงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงช่วยเป็นที่ปรึกษาชมรมหมอพื้นบ้าน ที่ปรึกษากลุ่มผู้ติดเชื้อ และที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนตำบล

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

“อยาก เห็นทุกคนเป็นคนดี” ประกอบกับความเป็นคนตำบลแม่สุก จึงมีความเป็นห่วงเด็กเยาวชนในตำบลที่เป็นเหมือนลูกหลานของเราเอง การทำกิจกรรมมาตลอดตั้งแต่สมัยเรียน ทำให้มีบุคลิกความเป็นผู้นำและได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการที่ต้องทำร่วม กับเด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการมุมเพื่อนใจวัยรุ่น (Friend Corner) งานป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในตำบล จนปัจจุบัน เนื่องจากมีผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์เน้นการพัฒนาคนและการทำงานในชุมชน ให้อิสระในการคิดและจัดทำแผนซึ่งมาจากความต้องการของคนในชุมชน ทำให้ทำงานได้อย่างเต็มที่และมีส่วนผลักดันคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนตำบล แม่สุกเมื่อปี 2549 ได้สำเร็จ

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

“การ ที่จะทำงานได้ง่าย และเข้ากับเด็กได้ดี ต้องยอมรับความเป็นตัวตนของเด็ก มีความเชื่อมั่นในพลังของเด็กว่า ทุกคนมีศักยภาพที่จะเรียนรู้ได้ ต้องทำให้ครอบครัวเด็กเห็นความสำคัญของการทำงานแบบมีส่วนร่วม โดยชวนผู้ปกครองมาวิเคราะห์ปัญหาเด็กในปัจจุบัน เพื่อให้เห็นความสำคัญของปัญหาร่วมกัน และค้นหาแกนนำแต่ละหมู่บ้านมาจัดตั้งกลุ่มเยาวชน สนับสนุนให้เยาวชนคิดแผนงานเอง จากการวิเคราะห์ปัญหา มีการทำกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้ปกครอง ผู้ใหญ่ใจดี และเด็กเยาวชน โดยมีผู้ใหญ่ให้การสนับสนุน ติดตามให้คำปรึกษา และทำกิจกรรมร่วมกัน”