นางบัวผัน แก้วตา
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก อ.แม่ใจ จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“พี่ นิว” หรือ “ป้านิว” ของน้องเยาวชนแม่สุก เริ่มทำงานชุมชนตั้งแต่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข ด้วยประสบการณ์ในการสนับสนุนเยาวชนทำกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีความเข้าใจในพฤติกรรมของเด็กเยาวชน จึงนับเป็นทั้งแกนนำและผู้ใหญ่ใจดีอีกคนหนึ่งที่ทุ่มเทให้กับการทำงานในตำบล โดยเฉพาะงานด้านป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ และการรณรงค์ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษา อนามัยเจริญพันธุ์ในกลุ่มเยาวชนและในระดับครอบครัว

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

จาก การทำงานจิตอาสาช่วยเหลือคนในชุมชน ได้เรียนรู้ในเรื่องใหม่ๆ ทั้งที่เป็นความรู้และการพัฒนาศักยภาพตนเอง เห็นประโยชน์ที่เกิดแก่กลุ่มเยาวชนและการสืบสานแกนนำจากรุ่นสู่รุ่น

 

รวม ทั้งลูกของตนเองก็เข้ามาเป็นแกนนำเยาวชนด้วย ในฐานะคนเป็น “แม่” จึงมีความห่วงใยลูกที่กำลังเข้าสู่วัยรุ่น รวมทั้งเด็กเยาวชนในตำบลที่จำเป็นต้องรู้เท่าทันการเจริญเติบโต และการดูแลร่างกายตัวเอง เป็นเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาติ ไม่ใช้เรื่องน่า อับอายที่เยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและงานพัฒนาร่วมกับ ผู้ใหญ่

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ผู้ใหญ่ ใจดีต้องรู้จักปรับประยุกต์ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือความเชื่อพื้นบ้านมาใช้เป็น กุศโลบายในการสอน หรือ ให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน เพื่อให้เด็กเยาวชนเห็นความสำคัญของ ภูมิปัญญาในท้องถิ่นของตนเอง ต้องศึกษาพัฒนาการของแต่ละวัย ใช้วิธีการที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับวัย เช่น การคุยแบบเพื่อน บอกเหตุผลของการกระทำ ให้เด็กได้คิดเอง ใช้วิธีการยกตัวอย่างคนที่ประพฤติไม่ดี ให้เด็กเยาวชนฟัง จะกระตุ้นให้เขาได้คิด ได้เรียนรู้ในสิ่งที่ถูกสิ่งที่ผิด”