นางจินตนา สวยสม
ผู้ใหญ่ใจดี อบต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ออย อ.ปง จ.พะเยา
ประวัติและผลงาน

“ป้า ผัด” อดีตเคยเป็นประธานกลุ่มแม่บ้าน มีจิตอาสาช่วยเหลืองานทุกด้านในตำบล โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่พาน้องๆ เยาวชนตำบลออยไปอบรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ นอกจากอาชีพแม่ค้าขายของเร่ตามหมู่บ้านแล้ว ป้าผัดมีตำแหน่งคณะกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ระดับตำบล และมีบทบาทในสำนักงานส่งเสริมธุรกิจประกันภัย เขตอำเภอปง นอกจากนี้ ป้าผัดยังคงเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือแก่เด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาอยู่เสมอ

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

เริ่ม ต้นจากเข้ามาเป็นประธานแม่บ้านโดยชาวบ้านคัดเลือก และได้ทำงานด้านเยาวชน หลังจากเข้ามาเป็นอพม. ได้ช่วยเหลือเด็กเยาวชนมาตลอด ทั้งด้านให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวและการทำกิจกรรมต่างๆ ของเยาวชน ไม่ว่าจะเป็นการจัดเวทีสัญจร ขับรถพาไปทัศนศึกษาต่างพื้นที่ ทั้งหมดนี้เพราะต้องการเห็นเด็กเยาวชนในตำบลออยเติบโตเป็นคนดี เป็นคนที่มีคุณภาพของสังคม สามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่นของตนได้

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ใน การทำงานกับเด็กเยาวชนที่เรียนในโรงเรียนแบบปกติ กับเด็กที่ศึกษานอกระบบ จะมีวิธีการสื่อสารที่ต่างกัน โดยการสื่อสารกับกลุ่มเด็กในโรงเรียน เด็กกลุ่มนี้จะกล้าถาม กล้าแสดงออก การสื่อสารพูดคุยจะเข้าใจกันได้ง่าย ซึ่งจะต้องมีการสื่อสารกับครูที่โรงเรียนถึงการทำกิจกรรมของเด็กด้วย ส่วนเด็กที่ออกจากโรงเรียนนั้น จะชวนพูดคุยส่วนตัวถึงสาเหตุที่ไม่อยากเรียน โดยชี้ให้เห็นว่าการไม่เรียนหนังสือ ทำให้ขาดความรู้ในส่วนที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ดำเนินชีวิตในอนาคต ในกรณีที่เด็กยืนยันว่าไม่อยากเรียน ต้องการทำงานหาเงิน ได้เสนอแนะให้ลงการศึกษานอกระบบ (กศน.) เพราะจะได้วุฒิการศึกษา และมีความรู้ติดตัว แต่ต้องตั้งใจมาก เพราะระบบ กศน.ต้องติดตามงานด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ”