คุณสมบัติ ทองอ่อน
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนครอบครัวตำบลตะเคียนเลื่อน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ