คุณภิรมย์ ฉลวยศรี
คณะกรรมการดำเนินงานโรงเรียนครอบครัวตำบลตะเคียนเลื่อน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ