คุณองค์อร อาภากร ณ อยุธยา
ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายบริหารงานสื่อสารองค์กร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน
ประวัติและผลงาน

การนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการคิดจะทำให้ได้เรียนรู้มากมาย และประสบความสำเร็จ ในการทำงาน