คุณนงนาท สนธิสุวรรณ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษา มูลนิธิสยามกัมมาจล
ประวัติและผลงาน

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ : http://goo.gl/1G4F7D

"อยากเห็นการเล่าเรื่องที่สะท้อนการเป็น "ครูเพื่อศิษย์" ในการปลูกฝังจิตสำนึกตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สร้างกระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และกระตุ้นให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืน"


ทรรศนะที่อยากเห็นครูเล่าเรื่องเล่าเร้าพลังใจในการปลูกฝังเศรษฐกิจพอเพียงแก่นักเรียน
วันที่ 9 กันยายน 2552