นายจักร เขื่อนแก้ว
ผู้ใหญ่ใจดี อบต.แม่สุก จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน

“พี่ จักร” หรือ “หนานจักร” เข้าสู่งานพัฒนาตั้งแต่บวชเป็นพระสงฆ์ ปัจจุบันมีงานในความรับผิดชอบมากมาย ทั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการเอดส์ในหมู่บ้าน คณะกรรมการเอดส์ตำบล ผู้ประสานงานโรงเรียนนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้ประสานงานโครงการตำบลสุขภาวะ ผู้ประสานงานโครงการตำบลต้นแบบ ฯลฯ และยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา เป็นพี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมของเด็กเยาวชน ก็ด้วยเพราะความเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่เด็กๆ ให้การยอมรับ และอุปนิสัยที่เข้ากับเด็กได้ดี

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

เริ่ม จากการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ด้านการป้องกันเอดส์ ในช่วงปี 2538-2540 ประกอบกับมีญาติเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ เมื่อมีการตั้งคณะกรรมการเอดส์ตำบล จากเดิมที่มีเฉพาะผู้ใหญ่ ในปี 2547 จึงเริ่มทำงานกับเยาวชนซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงมากขึ้น โดยให้ความรู้เรื่องเอดส์ เพศศึกษา ทักษะชีวิต และพัฒนาศักยภาพการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ทำให้เยาวชนได้รู้จักคิด วิเคราะห์ปัญหา วางแผนทำกิจกรรมเอง ทั้งกิจกรรมด้านกีฬา ประเพณี และกิจกรรมด้านเอดส์ เพศศึกษา

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“ผู้ใหญ่ ใจดีที่ทำงานกับเยาวชน ต้องเคารพสิทธิของเด็ก ไม่ทำตัวข่มเด็ก ไม่ถือตัว เด็กจะเชื่อถือ นับถือ และเข้ามาร่วมทำกิจกรรม เช่น เมื่อพบกลุ่มเด็กมามั่วสุม คุยกันตอนค่ำคืน ต้องไม่ด่าว่า แต่จะใช้วิธีการถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงใยในตัวเด็ก เป็นการใช้ทักษะการพูด การสื่อสารของผู้ใหญ่ต่อเด็กที่ต้องมีเหตุ มีผล ไม่ใช่ใช้อารมณ์ การทำงานกับเด็กเยาวชนต้องมีความยืดหยุ่น ดูสถานการณ์ มีการปรับเปลี่ยนวิธีการให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป”