จำรูญ หมื่นมหาใจ
ผู้ใหญ่บ้านห้วยม้าลอย
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่บ้าน ใน ภาคกลาง