กัญญาพัชญ์ บัวมี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)