พัชรี ศรีหรั่งไพโรจน์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)