สามารถ ครองสัตย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)