ชนัฐศิกานต์ ชัยวันดี
บุคลากร พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี
ประวัติและผลงาน

ชนัฐศิกานต์"นักถักทอชุมชน อบต.หนองสาหร่าย ทึ่งกิจกรรมดำนาของโรงเรียนครอบครัวรายละเอียด : สัมภาษณ์ถอดบทเรียน หลักสูตรนักถักทอชุมชนฯ
คุณชนัฐศิกานต์ ชัยวันดีบุคลากร พนักงานส่วนตำบล อบต.หนองสาหร่าย จ.สุพรรณบุรี"งานมหกรรมดำนา ณ บ้านห้วยม้าลอย ตำบลหนองสาหร่าย

อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี