กิตติศักดิ์ มูนีรัตน์
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                     ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

   ...ใฝ่ฝันอยากคุณครู แรงบันดาลใจคือพ่อแม่ ที่คอยผลักดันให้เราก้าวสู่ความฝัน 

เพราะจะได้สอนให้นักเรียนรู้ว่าการเรียนเป็นสิ่งที่ดีจะทำให้มีอนาคต

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นคนในชุมชนรักและสามัคคีกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ควรจะมีผู้นำที่ดี "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ


คุณลักษณะ

ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ เทคนิคการพูด
  • ยังเรียบเรียงคำพูดได้ไม่สละสลวย
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ ทักษะการเล่นกีฬา

  • เล่นกีฬาบ่อย
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
    การมีส่วนร่วมในสังคม 

  • มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมบางครั้ง
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

    ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน
 ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )

       ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

      อบรมยาเสพติด พ.ศ.2560

  • มีความรู้มากขึ้น

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" มีความรู้ มีส่วนร่วมในชุมชนมากขึ้น "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 1 พฤศจิกายน 2547    อายุ 14 ปี

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561

บุคคลที่คุณอาจสนใจ