กานต์พิชชา ทำสวน
หัวหน้าสำนักงานปลัด อบต.ไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 )
ประวัติและผลงาน

กานต์พิชชา ทำสวน-ไผ่กองดินได้เครื่องมือจากหลักสูตรนักถักทอไปใช้กับงานและครอบครัว