สิรินันท์ นิลวรางกูร
ผู้ช่วยวิทยากร คณะแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ