สุรศักดิ์ สิงห์หาร
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 )
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน ทต.เมืองแก
นักถักทอวิจัย ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

­


โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 : การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น

สุรศักดิ์ สิงห์หาร

หัวหน้าทีมวิจัย / ปลัด

ทต.เมืองแก จ.สุรินทร์


 • ·ข้อมูลทั่วไป

(1) สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล

สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
 • -ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแก
ข้าราชการประจำหมู่บ้าน ที่รับผิดชอบให้ความช่วยเหลือ เป็นพี่เลี้ยง ให้คำแนะนำกับชาวเมืองแก ตั้งแต่การทำแผนงาน การออกแบบกิจกรรม การลงมือปฏิบัติ การติดตามประเมินผล และการถอดบทเรียน

(2) ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน

ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
 • -เสนอโครงการพัฒนาเยาวชนในโครงการของ สสส. พ.ศ.2554
 • -พัฒนาเรียนรู้การสร้างแกนนำเยาวชนกับมูลนิธิสยามกัมมาจล
 • -มีความรู้ความเข้าใจในการทำงานกับเยาวชนเพิ่มมากขึ้น โดยเข้าใจเยาวชนมากขึ้น
 • -ได้เปิดพื้นที่ให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมพัฒนาชุมชน สร้างความภูมิใจที่ได้เข้ามาช่วยงานด้านเยาวชน
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพการทำงานด้านเด็กและเยาวชน

  (1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตตนเอง ในอนาคตอยากเป็นอย่างไร

  อยากมีทีมขับเคลื่อนงานในระดับชุมชนในทุกหมู่บ้าน อยากเห็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงลดลง มีการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์โดยผู้นำชุมชนให้เยาวชนได้เข้ามาทำมากขึ้น มีส่วนร่วมกับชุมชน มีการรวมกลุ่มของเยาวชนในการช่วยงานของชุมชนและครอบครัว

  (2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

  มีทีมจับเคลื่อนงานเยาวชนในระดับหมู่บ้าน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาชุมชน อาจเริ่มจากการช่วยจัดการเรื่องข้อมูล ทดสอบการปฏิบัติร่วมกัน ให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชน ให้แกนนำเด็กและเยาวชนในชุมชนได้ขับเคลื่อนกิจกรรม และเกิดสัมมาชีพแก่แกนนำเด็กและเยาวชนนอกระบบ

  (3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

  คุณลักษณะ ศักยภาพที่มี
  1.มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
  • -การสร้างความเข้มแข็งให้กับทีมในระดับหมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาของชุมชน
  2.ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
  • -การสื่อสาร การเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านโภชนาการเด็ก
  • -การบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและกองทุนหลักประกันสุขภาพ
  3.ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน/ตำบล
  • -ควรประมาณการงานกิจกรรมของโรงเรียนในด้านการสร้างความสัมพันธ์กันทั้งในครอบครัวและในชุมชน
  • -กิจกรรมเด่นของหมู่บ้านควรดึงเด็กและเยาวชนให้มาเรียนรู้ต้นทุนของชุมชน

  (4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

  ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน

  (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

  ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
  • -หลักสูตรนักบริหารงาน อบต. รุ่นที่5 พ.ศ.2550
  • -หลักสูตรพัฒนาศักยภาพพนักงาน อบต.ด้านสุขภาพกับ สสส. พ.ศ.2552
  • -หลักสูตรนักบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 3 พ.ศ.2561
 • -การจัดทำแผนชุมชนเพื่อความยั่งยืน
 • -ทักษะเรื่องการถ่ายทอดความรู้แก่ชุมชน
 • -พัฒนาด้านสภาวะจิตใจของบุคลากรในด้านความรัรบผิดชอบให้หันมาทำงานชุมชนมากยิ่งขึ้น
 • (5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

  อยากให้เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ทักษะกระบวนกร การจัดสันทนาการ เพื่อให้เกิดการดึงเด็กรุ่นน้องให้มาเข้าร่วม ทักษะด้านการตั้งคำถาม การทำงานเป็นทีม และการเก็บข้อมูล

  (6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

  ตั้งทีมในหมู่บ้านให้ได้ โดยผู้นำให้ความสำคัญกับปัญหาด้านเด็กและเยาวชน เน้นเรื่องที่เยาวชนสนใจ เปิดพื้นที่ให้เด็กได้ลงมือทำ และประเมินผล รวมถึงการให้กำลังใจ ลดพื้นที่เสี่ยง ลดกลุ่มเสี่ยง และชวนให้ทำอาชีพ


  ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิ