อรุณรัตน์ นักดนตรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)