วชิรวิชญ์ บัวมี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)