อังควิภา จานสิบสี
ครูจ้างรายได้สถานศึกษา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน อบต.วัดดาว
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชนอปท.ภาคกลางจ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

ความมุ่งหวัง :

1. เรื่องยาเสพติด : อยากให้มีการอบรม ให้ความรู้โทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กได้เห็นโทษของยาเสพติดและไม่กล้าที่จะไปทดลอง

2. เรื่องเพศศึกษา : ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความรู้และรู้จักการป้องกันอย่างถูกต้อง


เวทีถอดบทเรียน เยาวชน อบต.วัดดาว จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 11 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาล

(ถอดบทเรียนจากค่าย โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ณ บ้านครูปูรีสอร์ท อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม)


1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน

"ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำกิจกรรมกลุ่ม การวางแผน การเข้าสังคม การทำงานเป็นทีม มารยาทในการร่วมกิจกรรม การแก้ไขปัญหา และการคิดวิเคราะห์"

2.ทำอะไรได้ดีขึ้น

"กล้านำเสนอผลงานมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น ไม่กลัวที่จะตอบคำถาม และกล้าที่จะเป็นผู้นำ"

3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

"รู้จักการรอคอย ไม่โวยวาย รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น และมีสมาธิมากขึ้น"

4.สิ่งที่ได้เรียนรู้

"กระบวนการที่ได้มาอบรม เช่น การเขียนแผนที่ชุมชน เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนประจำวันได้ เพราะว่าวิชาบางรายวิชาเขาจะมีการเขียนแผนที่ชุมชน สิ่งแวดล้อมเป็นอย่างไร"

5.อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ในเรื่อง

1.ยาเสพติด อยากให้มีการอบรมให้ความรู้ โทษของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เด็กเห็นโทษของยาเสพติดและไม่กล้าที่จะไปทดลอง

2.เพศศึกษา ควรมีการอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ความรู้และรู้จักการป้องกันอย่างถูกต้อง

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง