นายอดิศร ทองอ่อน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนเลื่อน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
ประวัติและผลงาน

­

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง
นายอดิศร ทองอ่อน