ประพันธ์ เสือสังโฆ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)