จิราภรณ์ บุญมี
หัวหน้าส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบต.หนองสนิท อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอชุมชน ใน อบต.หนองสนิท