ศรีรัตน์ หัสชู
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัดดาว อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1 และ รุ่น 2 )