ชมพูนุช เปรมบำรุง
ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

ปรับตัว เปลี่ยนทัศนคติ "แนวคิด" พัฒนาคนทำงาน

"ป.แจง"ชมพูนุช เปรมบำรุง  ปลัดดอบต.ดอนมะสังข์ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ตลอดระยะ 14 ปี ของการเป็นข้าราชการประจำ แม้เส้นทางจะขรุขระ เต็มไปด้วยขวากหนาม เธอก็ไม่ย่อท้อ ทุ่มเททำงานอย่างสุดกำลังความสามารถ เพื่อสั่งสัมประสบการณ์และความรู้ที่ได้ นำกลับมาใช้เป็น "พลัง" ในการทำงานเพื่อชุมชนตลอดมาถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง