ศิรินาท ศุภบุญ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

เรียนรู้...เพื่อขยายผล

ศิรินาท ศุภบุญ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง ด้วยภาพฝันที่อยากเห็นครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง และเยาวชนมีจิตสำนึกที่ดี ปลัดศิรินาทจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน


­

­

ถอดบทเรียนฉบับสมบูรณ์