สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
รองปลัด อบต. ตำบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)