โยธการ วงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยครูดูแลเด็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)