บุญรอด ยอดมีกลิ่น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)