มณทิพา ศรีท้าว
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

­