สุริยา ดวงศรี
พี่เลี้ยงเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
นักถักทอวิจัย ใน อบต.หนองอียอ
พี่เลี้ยงแกนนำเยาวชน ใน อบต.หนองอียอ
ประวัติและผลงาน
  • ·สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล
สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
- กลุ่มเยาวชนคนอาสาเยาวชนตำบลหนองอียอม สภาเด็กและเยาวชน อำเภอสนม - ที่ปรึกษา
  • ·ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
- ค่ายเด็กและเยาวชน ตำบลหนองอียอ ปี53

- สภาเด็กจังหวัดสุรินทร์ ปี54

- ค่ายกระบวนกร ปี55 (องค์กรสภานิสิต)

- กิจกรรมเด็กในพื้นที่สร้างเครือจ่ายดูแลป่าชุมชน

- ค่ายเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ปัจจัยเสี่ยง)

- จุดเริ่มต้นมาจากการพัฒนาตัวเอง จากนั้นได้เป็นคณะทำงานสภาเด็กจังหวัดสุรินทร์ ทำให้รู้จัการจัดกระบวนการ และได้รับรางวัลนวัตกรรมด้านเด็ก (พม ปี55) รางวัลพระปกเกล้า (ปี57) พี่เลี้ยงดีเด่นของมูลนิธิสยามกัมมาจล (ปี 56) และได้เป็นแกนนำเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ เพื่อทำงานด้านปัจจัยเสี่ยง
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…ความฝัน “อยู่แบบพอเพียง” โดยมีศูนย์เกษตรสำหรับเยาวชนเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้ และมีกลุ่มที่สามารถถ่ายทอดภูมิปัญญาในรูปแบบต่างๆ เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาของท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่น

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กและเยาวชนมีจิตอาสา มีการพัฒนาบ้านเกิดในแบบสำนึกรักบ้านเกิด โดยมีการทำกิจกรรมร่วมกับชาวบ้าน ช่วยพัฒนาหมู่บ้านและตำบล รวมถึงอยากเห็นอนาคตชุมชนที่มีเด็กกลุ่มนี้พัฒนาต่อไป

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความสนใจในเรื่องการพัฒนาเด็กและเยาวชนในรูปแบบต่างๆ แต่ความรู้ความสามารถที่มียังไม่เพียงพอต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลง
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีทักษะในด้านการพูดและการรวมกลุ่ม โดยสามารถพูดชักจูงเยาวชนในชุมชนให้รวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ ในชุมชนได้
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - คิดว่าทางตำบลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กน้อยเกินไป จึงพยายามรักษากลุ่มเยาวชนคนอาสาให้คงอยู่และทำเป็นกิจกรรมในชุมชนต่อไป

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายเด็กและเยาวชนหนองอียอ ปี53-54

- ค่ายกระบวนกร อาศรมวงสนิท ปี55

- อบรมนักวิชาการวิจัยชุมชนท้องถิ่น ปี55

- อบรมนักสื่อสาร ปี57

- ศึกษาดูงานที่บ้านสามขา จังหวัดลำปาง

- ค่ายยุวโพธิชน ปี 56-59

- ศึกษาดูงาน ประเทศญี่ปุ่น ปี 60

- ศึกษาดูงาน จังหวัดตรัง ปี 60

- ต้องการเรียนรู้การฝึกกระบวนกรเพิ่มเติม

- ต้องการเรียนรู้เรื่องการรู้จักตนเองและผู้อื่น

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เด็กและเยาวชนมีการรักษาภูมิปัญญาและวัฒนธรรม ประเณีในชุมชน มีสำนึกรักบ้านเกิด มีทักษะการกล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

…เสนอให้ผู้ใหญ่ให้ความสำคัญและใส่ใจในการพัฒนาเด็กและเยาวชน