ธนภัทร สงนวน
พี่เลี้ยงเยาวชน
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
พี่เลี้ยง ใน ทต.เมืองแก
เยาวชนแกนนำ ใน ทต.เมืองแก
ประวัติและผลงาน

­

­

­

5 ทักษะการเป็น “พี่เลี้ยง” ของ “กันตะ”

.................................................

ธนภัทร สงนวน (กันตะ) พี่เลี้ยงเยาวชนจากเทศบาลตำบลเมืองแก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ จาก “เยาวชน” ผันตัวเองมาเป็น “พี่เลี้ยง” ลองมาฟังมุมมองการทำหน้าที่พี่เลี้ยงของเขาว่ามีประสบการณ์และได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในตนเองอย่างไรบ้าง

อ่านเรื่องราวฉบับสมบูรณ์ได้ที่นี่ https://bit.ly/2ASttYh

รู้เรื่องราวของกันตะเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://bit.ly/2ARB7SH

.................................................................

ถอดบทเรียนจากค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่การเป็นคนรุ่นใหม่ที่สามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมารับใช้ชุมชนสังคมอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 3 การขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเยาวชนด้วยการจัดการความรู้และกระบวนวิจัยเพื่อท้องถิ่น ครั้งที่ 2 วันที่ 30 เมษายน-11 พฤษภาคม 2561ณ ศูนย์ปราชญ์พ่อคำเดื่อง ภาษี บ้านโนนเขา หมู่ 8 ตำบลหัวฝาย อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ สนับสนุนโดย มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) มูลนิธิสยามกัมมาจล


  • ·สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน/ตำบล
สังกัดกลุ่ม/ชมรมในหมู่บ้าน/ตำบล บทบาทหน้าที่
- หมู่บ้านเมืองแก - แกนนำเยาวชน
  • ·ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ประสบการณ์ทำงานด้านเด็กและเยาวชน ความสำเร็จ/ความภาคภูมิใจ
- ค่ายยุวโพธิชน รุ่น9 15 วัน

- พี่เลี้ยงค่ายยุวโพธิชน รุ่น10 21 วัน

- ค่ายยุวกระบวนกร 3วัน

- พี่เลี้ยงค่ายยุวโพธิชน รุ่น11.1/รุ่น11.2

- ภาคภูมิใจที่ได้ฝึกฝนตนเองกับค่ายยุวโพธิชน
  • ·แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจชีวิตของตนเอง ที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

…ความใฝ่ฝันในอนาคต คือ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชนในชุมชนของตนเอง และชุมชนอื่น รวมทั้งอยากมีเครื่องมือและกระบวนการที่สามารถสร้างการเรียนรู้ให้ตนเองและผู้อื่นได้

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง

…อยากเห็นเด็กและเยาวชนให้ความสำคัญกับปัญหาในชุมชนและกล้าที่จะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา

(3) ตารางระบุศักยภาพของตนเอง

คุณลักษณะ ศักยภาพที่มีอยู่
1)มีความรู้ ความสนใจพิเศษ - มีความสนใจในเรื่องการพูด
2)ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ - มีทักษะในการเขียนและการจดบันทึก
3)ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน, หมู่บ้าน/ตำบล - มองว่ากิจกรรมการเข้าค่ายคือการฝึกฝนตนเอง และการอยู่ร่วมกับคนอื่น ก่อนที่จะออกไปเจอกับสังคมข้างนอกจริงๆ

(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

ประสบการณ์ในการอบรม/ สัมมนา/ศึกษาดูงาน

(ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)

ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
- ค่ายยุวโพธิชน รุ่นที่ 9 15วัน ปี59

- พี่เลี้ยงค่ายยุวโพธิชน รุ่นที่ 10 21วัน ปี 60

- พี่เลี้ยงค่ายยุวโพธิชน รุ่นที่ 11 ปี 61

- ต้องการเรียนรู้เรื่องการฟัง การพูด การจับประเด็น

- ต้องการเรียนรู้เรื่องเครื่องมือการเรียนรู้ของตนเองและสร้างการเรียนรู้ให้ผู้อื่น

- อยากพัฒนาเรื่องการรู้เท่าทันสังคม

- ต้องการรู้จักตนเองให้มากขึ้น

(5) อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ความสามารถในเรื่องอะไรบ้าง

อยากให้เยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาในเรื่องทักษะการเป็นผู้นำ การวิเคราะห์สังคม การฟัง และการทำงานแบบมีส่วนร่วม

(6) ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน

…เสนอแนะให้เด็กและเยาวชนได้ช่วยกันออกแบบงานบุญประเพณี เพื่อจะได้มีส่วนร่วมกับชุมชน 

­


­

เอกสารถอดบทเรียน_PDF.pdf

บทบาทที่ได้รับ

1.แกนนำเยาวชนโครงการพี่สอนน้อง

2.เข้าร่วมกลไกโมเดลประเทศตำบล -กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะแกนนำเยาวชนบ้านเมืองแก