ยุทธนา แรกพินิจ
สอบต. ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว , ประธานแกนนำตำบล, ประธานจิตอาสาพัฒนาท่าเรือ, กรรมการ สปสช., กรรมการชมรมบ้านม่วงงาม
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน อบต.ท่าเรือ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
53ระดับการศึกษา
ปวช.สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ทำหน้าที่ส่งเสริมให้ความรู้ด้านต่างๆ ให้กับครอบครัวและชุมชนในด้านต่างๆ ที่ทำได้ , ประธานแกนนำตำบล, ประธานจิตอาสาพัฒนาท่าเรือ, กรรมการ สปสช., กรรมการชมรมบ้านม่วงงาม, กรรมการชมรมจักรยานตำบลประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
ปี 2555 เป็นแกนนำฝึกเด็กและเยาวชนวัยใสใส่ใจทำดี ได้รางวัลที่ 1 ระดับประเทศ ปี 2556 เป็นแกนนำฝึกเด็กและเยาวชน แกนนำหมู่บ้าน ดูแลผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ ได้รางวัลดีเด่นระดับประเทศ ปี 2559 นำแกนนำศูนย์พัฒนาครอบครัวเข้าค่ายอบรมความรู้กับเด็กและเยาวชน ครอบครัว ได้รางวัลดีเด่นของจังหวัดความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
เด็กและเยาวชนได้รับความรู้ นำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในการใช้ชีวิตได้ตลอดไป ได้รับรางวัลต่างๆ เป็นเกียรติแก่องค์กรและชุมชนความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากให้ชุมชนปลอดยาเสพติด และให้เด็กและเยาวชนมีการศึกษาทุกคน มีอนาคตที่ดี ในอนาคตอยากเป็นคนที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนและชุมชนตลอดไป โดยไม่หวังผลตอบแทนอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากเห็นเด็กและเยาวชนเป็นคนดีในสังคม ควรจะฝึกอบรมชี้แนะแนวทางให้กับเด็กและเยาวชนคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
ทำได้ทั่วไป ความสนใจพิเศษคืออยากฝึกเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรมต่างๆคุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
ทำได้ทั่วไปคุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
กิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนและหมู่บ้านมีน้อยเกินไป และผู้ใหญ่ให้ความสนใจเด็กและเยาวชนน้อยเกินไปอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
เรื่องช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับสังคมประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
พ.ศ.2558-2560 ศึกษาดูงานสหทัยมูลนิธิ อำเภอท่าศาลา ได้รับความรู้มาใช้ในชีวิตประจำได้เป็นอย่างดี , พ.ศ.2559 ศึกษาดูงานบ้านเขากลมได้เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปลูกพืชแบบวิธีสมัยใหม่และนำมาใช้ได้ดีมาก , พ.ศ.2560 ศึกษาดูงานบ้านบางกล่ำ จ.สงขลา ดูการบริหารน้ำในลำคลองความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างมากข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับจังหวัดอื่นๆ บ้างเป็นครั้งคราวบันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช