สาธิกา มูสิกะ
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน ทต.โพธิ์เสด็จ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
56ระดับการศึกษา
ป.ตรีสังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหล ตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมืองประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
พาเด็กและเยาวชนศึกษาดูงานที่จังหวัดสตูลความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมกับเยาวชนในหมู่บ้าน ได้เข้าถึงเยาวชน และทราบปัญหาของแต่ละคน และได้มีความภาคภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจที่ให้เราเป็นที่ปรึกษาเวลาที่เขามีปัญหาความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากให้เยาวชนไทยทุกคนห่างไกลยาเสพติดและอยากให้ทุกคนมีอนาคตที่ก้าวไกลอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กเป็นเด็กดีคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
-อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
อยากให้เยาวชนในชุมชนได้รับการฝึกอบรมหรือเข้าค่ายเยาวชน, ศึกษาดูงานนอกสถานที่ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
ประมาณปี 2556ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
อบรมนอกสถานที่ ต่างจังหวัด ดูสถานที่จริงข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
สร้างฐานเรียนรู้, มอบหมายให้เยาวชนในหมู่บ้านมีบทบาทและหน้าที่, ให้ความสำคัญกับเยาวชน ทำให้เขารู้สึกสำนึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมบันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช