ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียน_PDF.pdf   ­


1.ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำหมักชีวภาพ

2. โมเดลประเทศตำบล - กระทรวงสิ่งแวดล้อม :โครงการรักบ้านรักชุมชน ในฐานะ

     แกนนำเยาวชนบ้านเมืองแก

ถอดบทเรียนที่เกี่ยวข้อง