ภัชรี เกตุเกลี้ยง
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน ทต.โพธิ์เสด็จ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
50ระดับการศึกษา
ปวช.สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหล ดูแล 12 ครัวเรือนประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
-ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
-ความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากให้เยาวชนมีกิจกรรมในชุมชนเพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งเสพติดในชุมชนของเราและใกล้เคียงอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
เป็นเด็กดี ไม่เป็นภาระของสังคม เข้ากับเพื่อนและคนหมู่มากได้ และไม่เป็นเด็กติดยาเสพติดคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
เด็กและเยาวชนเปรียบเสมือนผ้าขาว ถ้าเราเอาสิ่งไม่ดีมาให้เขาก็จะทำตาม เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสิ่งดีมาให้เขาดูอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้และการส่งเสริมให้เยาวชนมีจิตสำนึกรักบ้านเกิดและพัฒนาตนเอง ต่อคนในครอบครัว และคนในสังคมได้ประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
-ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
อยากให้เยาวชนเป็นคนดีมีความรู้ความสามารถช่วยเหลือตนเองได้บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช