กัลยา อรรถสิงห์
นักวิชาการศึกษาเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)
ประวัติและผลงาน

โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง จ.สุพรรณบุรี และ จ.สมุทรสงคราม

ระหว่างวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561


บันทึกจากเวที

แนวคิดการทำงานด้านเด็กและเยาวชนของเทศบาลให้เด็กลงมือทำเอง คือให้น้องเขาทำเอง ปฏิบัติเอง แต่เราคอยเป็นพี่ คอยแนะนำน้องๆ มีบทบาทให้คำปรึกษา สนับสนุนในด้านความคิด