วรรณี บุญอมร
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหล
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน ทต.โพธิ์เสด็จ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
47ระดับการศึกษา
ม. 3สังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
อสม. รพ.สต.บ้านยวนแหลประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
เคยพาเด็กและเยาวชนไปศึกษาดูงานร่วมกิจกรรมเก็บขยะในหมู่บ้าน ร่วมอบรมให้ความรู้ความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมทำให้เด็กเยาวชนปรับตัวดีขึ้นความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากให้เยาวชนมีคุณภาพที่ดี ด้านการศึกษา และแก้ปัญหายาเสพติดอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากเห็นเด็กและเยาวชนห่างไกลยาเสพติดคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
อยากให้ปลอดยาเสพติดอยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
อยากให้เสริมให้มีส่วนร่วมให้ความรู้ประกอบอาชีพ เพื่อคุณภาพที่ดี มีงานทำ จะได้ห่างไกลยาเสพติดประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
ประมาณปี 2556ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
อบรมให้ความรู้เพิ่มเติมมากกว่าเดิมข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช