ศิริ เทพสุวรรณ
อสค. รพ.สต.บ้านยวนแหล , อสค.ประจำหมู่บ้าน (อสค.คืออาสาสมัครประจำครอบครัว)
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ผู้ใหญ่ใจดี ใน ทต.โพธิ์เสด็จ
ประวัติและผลงานอายุ (ปี)
44ระดับการศึกษา
ม.ปลายสังกัดและบทบาทหน้าที่ในหมู่บ้าน / ตำบล
อสค. รพ.สต.บ้านยวนแหล , อสค.ประจำหมู่บ้าน (อสค.คืออาสาสมัครประจำครอบครัว)ประสบการณ์การทำงานด้านเด็กและเยาวชน
พาเด็กไปศึกษาดูงานความสำเร็จ / ความภาคภูมิใจ
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมความใฝ่ฝัน เป้าหมาย แรงบันดาลใจในชีวิต ในอนาคตอยากเป็นอะไร
อยากให้เด็กตั้งใจเรียนมากกว่าเดิมเพื่ออนาคตของตนเองอยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน/ตำบลเป็นอย่างไร ควรจะทำอะไรบ้าง
อยากให้เยาวชนในหมู่บ้าและตำบลเป็นคนดีในสังคม ห่างไกลยาเสพติด คนในหมู่บ้านควรดูแลลูกหลานของตัวเองคุณลักษณะ : มีความรู้ ความสนใจพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทักษะที่ถนัด ความสามารถพิเศษ
-คุณลักษณะ : ทัศนคติ มุมมอง ต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล
-อยากให้เด็กและเยาวชนในชุมชนได้รับการพัฒนาหรือเสริมความรู้ ความสามารถ ในเรื่องอะไรบ้าง
ด้านกีฬา คุณธรรมในการดำรงชีวิตให้มากขึ้นประสบการณ์ในการอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน (ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ.)
-ความต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาตนเองเพิ่มเติม
-ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชนของชุมชน
-บันทึกเมื่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างเครือข่ายและพัฒนาพี่เลี้ยงเยาวชน อปท.ภาคใต้" วันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค จ.นครศรีธรรมราช