ปรมี นิติไชย
แกนนำเด็กและเยาวชนหอยทาก
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
แกนนำเยาวชน ใน ทม.ปากพูน
ประวัติและผลงาน


ถอดบทเรียนจากโครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำ

สู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช

                     ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2561


•แรงบันดาลใจ ศักยภาพและประสบการณ์ด้านเด็กและเยาวชน

(1) ความใฝ่ฝัน เป้าหมายและแรงบันดาลใจในชีวิตของตนเองที่อยากจะเป็นในอนาคตคืออะไร เพราะอะไร

...ใฝ่ฝันอยากเป็นทหาร เพราะอยากรักษา ปกป้องประเทศ และอยากทำธุรกิจส่วนตัวเพราะเป็นอาชีพอิสระ 

(2) อยากจะเห็นสิ่งดีๆ ของเด็กและเยาวชนของหมู่บ้าน / ตำบลอย่างไร ควรทำอะไรบ้าง

" อยากเห็นเด็กเยาวชนในหมู่บ้าน เข้าร่วมกิจกันกันมากขึ้น จะได้ทำความรู้จักกัน และเชื่อใจกันและกัน "

(3) ความถนัด / ความสนใจ / ความสามารถพิเศษ


           คุณลักษณะ

        ศักยภาพที่มี
1. ความรู้ความสนใจพิเศษ คือ  เทคนิคการพูด

  • คำพูด การเรียบเรียงยังไม่สละสลวย
2.ความถนัด / สามารถพิเศษ คือ การเล่นกีฬา

  • สามารถเล่นกีฬาได้
3. ทัศนคติ มุมมองต่อกิจกรรมเด็กและเยาวชนในโรงเรียน หมู่บ้าน /ตำบล
   อยากเห็นการมีส่วนร่วมในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

  • คนในชุมชนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
(4) ตารางระบุประสบการณ์เรียนรู้และความต้องการพัฒนาศักยภาพ

    ประสบการณ์ในการอบรม / สัมมนาศึกษาดูงาน
              ( ระบุช่วงเวลาและปี พ.ศ. )     

       ความต้องการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเอง

อบรมยาเสพติด พ.ศ. 2560

  • อยากมีความรู้เพิ่มขึ้น

(5) วรรคทอง / แง่คิด

" มีส่วนร่วมและมีความสามัคคีในชุมชนมากขึ้น ได้รู้จักกันมากขึ้น "


ประวัติบุคคล

วันเกิด 15 ตุลาคม 2549    อายุ 12 ปี

จำนวนพี่น้อง 2 คน ชาย 2 คน หญิง - คน 

บันทึกเมื่อ กรกฎาคม 2561