สกล มาละโรจน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี อ.อินทร์บรี จ.สิงห์บุรี (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)