นางเพ็ญศรี ชื่นวงค์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ
ประวัติและผลงาน


“ป้า เพ็ญ” เข้ามาทำงานชุมชนตั้งแต่ปี 2523 ด้วยความชอบในงานพัฒนาและการสนับสนุนจากสามีที่เป็นครูในหมู่บ้าน จนได้รับตำแหน่งแกนนำในหมู่บ้านมากมาย ปัจจุบัน “ป้าเพ็ญ” รับผิดชอบงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในตำบลอ่างทอง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา การพัฒนาชุมชน สาธารณสุข รวมทั้งงานพัฒนาเด็กเยาวชนซึ่ง “ป้าเพ็ญ” มีทุนเดิมมาก่อน ในฐานะอดีตประธานโครงการพัฒนาเด็ก (CCF) เขตบริการพะเยา ทำให้ป้าเพ็ญได้มีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนกับหน่วยงาน และตำบลอื่น รวมทั้งให้โอกาส และหนุนเสริมเยาวชนในตำบลได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับตำบลอื่นด้วย

 

แรงบันดาลใจและความฝัน

 

จาก การสำรวจหมู่บ้านของพัฒนาชุมชนเมื่อหลายปีก่อน ปรากฏว่าตำบลอ่างทองติดอันดับหมู่บ้านยากจน จึงมีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน เริ่มต้นจากนำเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาทำกิจกรรมร่วมกัน และส่งเสริมอาชีพในครอบครัวยากจน ในการทำงานจะให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิพัฒนาเด็กยากจน (CCF) มูลนิธิรักษ์ไทย เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ซึ่งได้กลายเป็นปัญหาทางสังคมที่กำลังเกิดขึ้นในหมู่บ้านในปัจจุบัน

 

(สิ่งที่อยากฝากไว้)

 

“การ สื่อสาร การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการออกไปทำกิจกรรมภายนอกตำบลของเด็กเยาวชนให้กับ ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านรูปภาพหรือวิดีทัศน์การทำกิจกรรมของเด็กเยาวชน ในด้านต่างๆ เพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นถึงความสามารถของแกนนำเด็กเยาวชน และเข้าใจถึงการออกไปทำกิจกรรมภายนอกตำบลของเยาวชน ว่าส่งผลต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กเยาวชน”