อาจารย์จำนง หนูนิล
ครูชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ