นายโชติ ชูสุวรรณ
กำนันตำบลโพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ