นายหนูเรียน ภูมิโพธิ์
ผู้ใหญ่ใจดี,คณะกรรมการหมู่บ้าน, กรรมการร้านค้าสหกรณ์, กรรมการกลุ่มปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ