นางปราณี วงษ์พิมพ์
ผู้ใหญ่ใจดี, กลุ่มแม่บ้าน, คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์, กรรมการร้านค้าสหกรณ์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ