นายจ่า ภูมิโพธิ์
ผู้ใหญ่ใจดี, คณะกรรมการหมู่บ้าน, ที่ปรึกษากลุ่มออมทรัพย์
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ