นายยศ เหลาเสน
อดีต อบต.,ปัจจุบัน ประธาน อสม., ผู้ใหญ่ใจดี
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ