นางสาวรุ่งรัตน์ สมเสร็จ
แกนนำเด็กและเยาวชนตำบลหนองอียอ
ตำแหน่งที่ได้รับในโครงการต่างๆ