ฐิตาภา โอฬารวัตร
ผู้ช่วยธุรการส่วนการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลป่างิ้ว อ.เมือง จ.อ่างทอง (นักถักทอชุมชน รุ่น 1)